กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561
18/07/61
18/7/2561 11:50น. สุขภาพที่ดีของลูกหลานคือสิ่งที่ทุกครอบครัวปรารถนา เพราะนั่นหมายถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองควรตระหนักถึงการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม"ประกวดสุขภาพเด็ก" ในงานกาชาดประจำปี 2561 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กองอำนวยการจัดงานกาชาดได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็กเคียงคู่มากับงานกาชาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2459 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นเตือนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธี สามารถสังเกตุความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของร่างกาย จิตใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดู สำหรับการประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี (นับอายุถึงวันที่ 23 พ.ย. 61) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบุตรหลานเข้าประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2561 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/activity/children-contest-2018/ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป และชำระเงินค่าลงทะเบียนในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 บาท พร้อมยื่นใบสมัคร สูจิบัตรและสมุดบันทึกการตรวจร่างกาย ภายในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น. (ไม่ต้องพาเด็กมา) ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น M โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งในการตัดสิน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาทิ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาล มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการให้คะแนนตามเกณฑ์ของเด็กแต่ละช่วงอายุ ได้แก่ การตรวจฟัน ตรวจผิวหนัง การได้รับวัคซีนตามมาตรฐาน โดยเน้นเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกาย พัฒนาการ ด้านจิตใจและอารมณ์เป็นหลัก ตัดสินการประกวดวันพุธที่ 7 พ.ย. 2561 ณ ชั้น 9 ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายใบสมัครจะนำไปสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4971 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 เว็บไซต์: https://www.redcrossfundraising.org อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2852729
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง