เขตพระนครนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
31/01/63
สำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียน ไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาส นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีแผนดำเนินการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดสามพระยา และริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม และริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนบวรรังษี วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน หรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีความ ประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง